PROTOKOLL FRÅN LARS MOLIN SÄLLSKAPETS ÅRSMÖTE 2016

Tid:    Lördag den 12 mars 2016 klockan 13.00
Plats: Cafeterian i Biograf Storbrunn, Östhammar

1. Mötet öppnande: Iréne Holmgren öppnade mötet och hälsade alla varmt välkomna samt berättade att Manskören GG tyvärr inte kunde uppträda pga. att flera i kören var sjuka.
Thommy Myhrberg hade däremot anordnar ett musikaliskt Quiz, baserat på den musik Lars Molin använde i sina filmer.

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet:
Beslut: Thommy Myhrberg som ordförande och Iréne Holmgren som sekreterare.

3. Fastställande av röstlängd (röstberättigade medlemmar för mötet.)

Beslut: Närvarolistan gäller som bifogas protokollet.

4. Val av protokolljusterare tillika rösträknare för mötet.
Beslut: Monica Jakobsson

5. Frågan om mötet utlysts på rätt sätt. (Kallelse/inbjudan skickades ut den 10/2 + 13/2 via e-post)
Beslut: Godkändes

6/a. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.

Beslut: Mötesordförande gick igenom verksamhetsberättelsen, därefter godkändes den.

6/b. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans och resultaträkning) för de senaste verksamhets-/räkenskapsåret
KASSA/KONTON: Totalt: 37 380,75
Föreningslyftet/Sponsring: 4,32
Hemsidan/Sponsring fam. Molin: 15 994,66
Medlemskonto:19 925,32
Projektkonto: 1 456,45
Beslut: Monica Jakobsson gick igenom förvaltningsberättelsen, därefter godkändes den.

7. Revisionsberättelse för senaste verksamhets-/räkenskapsåret

Beslut: Monica Jakobsson hittade inte revisionsberättelsen som revisorerna skrivit på men efter ajournering och telefonsamtal med revisor Göran Johansson som kunde bekräfta att allt var i sin ordning och att han skulle skicka en ny påskriven. Efter detta godkändes revisionsberättelsen. (PS. Då Monica kom hem hittade hon revisionsberättelsen under locket i kopieringsapparaten! DS.)

8. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
Beslut: Styrelsen beviljades ansvarsfrihet

9. Verksamhetsplan för det kommande året
Beslut: Mötesordförande gick igenom verksamhetsplanen, därefter godkändes den.

10. Fastställande av medlemsavgifter till nästkommande år.
(Medlemsantalet var vid årsskiftet 282 stycken, en ökning med 61 medlemmar)   
Beslut: Oförändrad medlemsavgift för 2017

11. Val av ordförande för ett en tid av ett (1) år
Beslut: Irene Holmgren

12. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter för en tid av två (2) år
Beslut:
Gunilla Myhrberg - kvarstår 1 år
Margaretha Mattsson – kvarstår 1 år
Tommy Myhrberg, Öregrund – kvarstår
Eva Jonsson - nyval

Suppleanter
Hans Jansson, Öregrund – kvarstår, 1 år
Gunilla Jansson, Öregrund – kvarstår, 1 år
Monica Jakobsson – avgår enligt önskemål som ledamot men kvarstår 1 år som suppleant.

13. Val av revisor 
Beslut:
Göran Johansson – avgår enligt önskemål
Hans Norberg - avgår enligt önskemål
Britt-Marie Källström – nyval
Bengt-Erik Andersson - nyval

14. Val av valberedningen

Beslut: Att lämna över frågan till den kommande styrelsen.

15. Behandling av styrelsens förslag eller i rätt tid inkomna motioner.
Inga motioner hade inkommit.

16. Övriga frågor

En hälsning från författare/journalist, Gunilla Jensen som skrivit boken om Lars Molin 2015.

Avtackning av kassören!
Att vara kassör i en ideell förening innebär många gånger en stor arbetsbelastning.
I Lars Molin Sällskapet har vi under de år Monica Jakobsson varit kassör haft flera stora projekt som inneburit hantering av stora summor pengar. Monica har hanterat detta med bravur!
Hon har på alla sätt varit ett föredöme vad gäller förvaltning av föreningens ekonomiska tillgångar och vi i Sällskapet riktar därför ett stort och varmt tack till henne genom att överlämna en flerstänglad orkidé i kruka.

17. Avslutning
Thommy avslutade årsmötet och tackade alla för visat intresse. Därefter blev det kaffe med hembakat och musik-quiz.

Iréne Holmgren, sekr.                                                  Thommy Myhrberg, ordf.                     

Monica Jakobsson, justerare

Årsmötesprotokoll för Lars Molin Sällskapet
Lördag den 14 mars 2015 Storbrunn, Östhammar

1. Mötet öppnande:
Irene Holmgren hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet:
Beslut: att välja Gerd Vading till ordförande och Iréne Holmgren till sekreterare

3. Fastställande av röstlängd (röstberättigade medlemmar för mötet.)
Beslut: Närvarolistan gäller

 4. Val av protokolljusterare tillika rösträknare för mötet
Beslut: Monica Jakobsson och Margaretha Mattsson

5. Frågan om mötet utlysts på rätt sätt. Utskick/kallelse den 17/2
Beslut: Ok - enligt stadgarna

6/a. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
Tillägg marknadsföring, annons i Katalogen Upptäcktsresan 2014-2015 samtI Utflyktsprogrammet/Upplandsstiftelsen
Beslut: Iréne Holmgren redogjorde för ett par tillägg i VB, som sen godkändes

6/b. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans och resultaträkning) för de senaste  verksamhets-/räkenskapsåret
Kassa: 2 150,00
Projektkonto/Boken: 0,00    
Företagskonto/Medlemsavgifter: 11 842,86
Hemsida/Sponsring fam. Molin: 10 000,00
Föreningslyftet/Sparkonto: 25 000,00
Beslut: Monica Jakobsson redogjorde för de olika posterna, därefter godkändes dessa. 

7. Revisionsberättelse för senaste verksamhets-/räkenskapsåret
Beslut: Hans Norberg läste upp revisionsberättelsen, därefter godkändes den.

8. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
Beslut: Styrelsen beviljades ansvarsfrihet

9. Verksamhetsplan för det kommande året
Beslut: Iréne Holmgren kommenterade verksamhetsplanen som alla tagit del av, därefter godkändes den.

10. Fastställande av medlemsavgifter till nästkommande år.
Beslut: Förslag om att bibehålla 100:-/år, vilket godkändes

11. Val av ordförande för ett en tid av ett (1) år
Beslut: att välja Iréne Holmgren

12. Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter för en tid av två (2) år
Beslut:
Margareta Axelsson – avgår enligt önskemål
Monica Jakobsson - kvarstår
Gunilla Myhrberg – omval
Margaretha Mattsson – omval
Tommy Myhrberg, Öregrund – nyval

Suppleanter
Hans Jansson och Gunilla Jansson, Öregrund

13. Val av revisor
Beslut: omval av Göran Johansson och Hans Norberg 

14. Val av valberedningen

Beslut: Fanns inga kandidater så styrelsen fortsätter detta arbete

15. Behandling av styrelsens förslag eller i rätt tid inkomna motioner.
Inga förslag eller motioner har inkommit

16. Övriga frågor

a) Boksläpp: Lars Molin – mitt i berättelsen

b) Projekt - Utveckling av de Molinska inspelningsplatserna i Östhammars kommun
Iréne Holmgren informerade om boksläppet av Gunilla Jensens bok: Lars Molin – mitt i berättelsen som kommer att presenteras på Kontorshuset/Stop 76, Östhammar, torsdagen den 9 april.
15 personer anmälde att de ville komma och anmälningarna skickas vidare till Piratförlaget som ger ut boken.

Hon berättade även kort om den ansökan till Föreningslyftet gällande; Utbyte av skyltar på inspelningsplatserna och produktion av en karta/folder till dessa.

17. Avslutning
Innan Gerd Vading överräckte ordförandeklubban till Iréne Holmgren, begärde Hans Norberg ordet och framförde sitt och Göran Johanssons varma tack för allt det fina arbete styrelsen gjort under det gångna verksamhetsåret.
Därefter avtackades Margareta Axelsson med en stor blombukett.
Även Gerd Vading tackades med en bukett för att hon hållit i mötet.
Därefter avslutade Iréne årsmötet och inbjöd till en pratstund med kaffe med hembakat.

 
Östhammar den 14 mars 2015

Iréne Holmgren, sekreterare                                    Gerd Vading, ordförande       
Monica Jakobsson, justerare                                   Margaretha Mattsson, justerare 

Årsmötesprotokoll för Lars Molin Sällskapet
Lördagen den 15 mars 2014 i Rådhuset, Östhammar

§1. Mötet öppnande
 Ordförande Irene Holmgren hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 

§2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 Mötet valde Gerd Vading som ordförande och Iréne Holmgren som sekreterare. 

§3. Fastställande av röstlängd (röstberättigade medlemmar för mötet.)
 Beslut: Närvarolistan som bifogas gäller. 

§4. Val av protokolljusterare tillika rösträknare för mötet.
 Beslut: Mötet valde Monica Jakobsson  

§5. Frågan om mötet utlysts på rätt sätt. Utskick/kallelse 15/2
 Beslut: Ja 

§6/a. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
 Beslut: Lästes igenom och godkändes och lades till handlingarna. 

§6/b. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans och resultaträkning) för de senaste verksamhets-/räkenskapsåret:  
Medlemskonto:   13.602.83 kronor
Projektkonto:         4.068.89 kronor
Placeringskonto: 20.202.89 kronor
Kassakonto:             100.00 kronor
Beslut: Godkändes och lades till handlingarna 

§7. Revisionsberättelse för senaste verksamhets-/räkenskapsåret
 Beslut: Lästes upp av revisor Göran Johansson och godkändes av mötet. 

§8. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 Beslut: Ja 

§9. Verksamhetsplan för det kommande året
 Beslut: Iréne Holmgren gick igenom planen, därefter godkändes den av mötet. 

§10. Fastställande av medlemsavgifter till nästkommande år.
 Medlemsantalet var vid årsskiftet 219 stycken, en ökning med 49 medlemmar.
Beslut: Mötet beslutade om en oförändrad medlemsavgift på 100 kr. 

§11. Val av ordförande för ett en tid av ett (1) år
 Beslut:
Iréne Holmgren omvalde

§12. Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter för en tid av två (2) år  

Val av övriga styrelseledamöter för en tid av 2 år
Beslut:
Monica Jakobsson - omval
Margareta Axelsson - omval
Gunilla Myhrberg - kvarstår
Margaretha Mattsson - kvarstå

§13. Val av revisor
 Beslut: Göran Johansson och Hans Norberg omval 

§14. Val av valberedningen

Beslut: Styrelsen fick i uppdrag att jobba vidare på att få intresserade att jobba med Sällskapet. 

§15. Behandling av styrelsens förslag eller i rätt tid inkomna motioner.
 Beslut: Inga motioner hade inkommit 

§16. Övriga frågor
 Inga övriga frågor hade inkommit eller kom upp på mötet. 

§17. Avslutning
 Mötesordförande Gerd Vading tackade alla och avslutade mötet. 

Iréne Holmgren                          Gerd Vading
Mötessekreterare                       Mötesordförande

Monica Jakobsson
Justerare                

Årsmötesprotokoll för Lars Molin Sällskapet

Lördagen den 23 mars 2013 i Rådhuset, Östhammar

1.  Mötet öppnande:
Irene Holmgren hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet:
Mötet valde Irene Holmgren som ordförande och Margareta Axelsson som sekreterare.

3. Fastställande av röstlängd (röstberättigade medlemmar för mötet.)
Beslut: Närvarolistan gäller.

4. Val av protokolljusterare tillika rösträknare för mötet.
Beslut: Mötet valde Monica Jakobsson och Margaretha Mattsson

5. Frågan om mötet utlysts på rätt sätt.
Beslut: Att mötet utlysts på behörig ordning

6/a. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
Beslut: Lästes igenom och godkändes och lades till handlingarna.

6/b. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans och resultaträkning) för de senaste  verksamhets-/räkenskapsåret: Företagskonto = 25 298,38:- Servicekonto = 1 582,20:-
Beslut: Godkändes av mötet.

 7/a. Revisionsberättelse för senaste verksamhets-/räkenskapsåret
Beslut: Lästes igenom och godkändes av mötet

 7 b. Överföring av Resultatrapportens minussumma på 12.582,36 från 2012 till
Balansrapporten för 2013
Beslut: Godkändes av mötet

 8. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
Beslut: Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för revisionsperioden.

9. Verksamhetsplan för det kommande året
Beslut: Alla fick ta del av verksamhetsplanen som därefter godkändes av årsmötet.
Irene Holmgren fick i uppgift att kontakta Kulturnämnden i Östhammar för att informera om Sällskapets arbete och vad som händer framöver.

10. Fastställande av medlemsavgifter till nästkommande år.
Beslut: Medlemsantalet var vid årsskiftet 170 stycken och mötet beslutade om en oförändrad medlemsavgift (100 kr.)

 11. Val av ordförande för ett en tid av ett (1) år
Beslut: Mötet omvalde Irene Holmgren

12. Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter för en tid av två (2) år
Beslut: Monica  Jakobsson vald 2010 - kvarstår

Margareta Axelsson,  vald 2010 - kvarstår
Gunilla Myhrberg, vald 2011 - omval
Margaretha Mattsson, vald 2011 - omval 

 13. Val av revisor
Beslut: Göran Johansson och Hans Norberg  omval

 14. Val av valberedningen

Beslut: Mötet gav styrelsen i uppdrag att ordna valberedning.

 15. Behandling av styrelsens förslag eller i rätt tid inkomna motioner.
Ett motion från Lars. G Thelestam hade inkommit om att Sällskapet skulle arbeta för att en biografi om Lars Molin skrivs samt förslag på författare.
Beslut: Att anta motionen och att verka för att en biografi skrivs och att det i så fall även skall komma Sällskapet till del på något sätt. Irene Holmgren kontaktar i första hand Bonniers förlag eftersom de gett ut Lars Molins böcker, innan hon går vidare.

16. Övriga frågor
Fanns inga.

17. Avslutning
Framfördes ett stort tack till ordförande Irene Holmgren för hennes arbete med Lars Molin Sällskapet. Därefter avslutades mötet med kaffe och hembakt bröd samt lotteridragning där Hans Norberg vann filmen Den tatuerade änkan av Lars Molin.

Irene Holmgren                                                           Margareta Axelsson Mötesordförande                                                       Mötessekreterare  

Monica Jakobsson                                                     Margaretha Mattsson
Justerare                                                                      Justerare

Årsmötesprotokoll för Lars Molinsällskapet

Årsmöte söndagen 13 mars 2011 i Söderögården, Östhammar

1. Mötets öppnande
Irene Holmgren hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Mötet valde Gerd Vading som ordförande och Gunilla Myhrberg som sekreterare.

3. Fastställande av röstlängd ( röstberättigade medlemmar) för mötet.
Beslut: Närvarolistan gäller

4. Val av protokolljusterare tillika rösträknare för mötet.
Beslut: Mötet valde Margareta Mattsson och Margareta Axelsson

5. Frågan om mötet utlysts på rätt sätt.
Beslut: Mötet beslutade att mötet utlysts i behörig ordning.

6.  A) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
Beslut: Lästes igenom och godkändes och lades till handlingarna.

B) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans-och resultaträkning) för det
senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
Företagskonto= 9.800.18 :-  Servicekonto = 24.063.21 :- .
Beslut: Godkändes av mötet.

7. Revisionsberättelsen för senaste verksamhets/räkenskapsåret.
Beslut: Lästes igenom och godkändes av mötet.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
Beslut: Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för revisionsperioden.

9. Fastställande av verksamhetsplan och behandling av budget för det
kommande verksamhets/räkenskapsåret.
Beslut: Alla fick ta del av verksamhetsplanen som därefter godkändes av årsmötet.
Budgeten görs av styrelsen

10. Fastställande av medlemsavgiften för nästkommande år.
Medlemsantal  113 st vid dagens datum
Beslut: 100 kr oförändrat  beslutade årsmötet.

11. Val av ordförande för en tid av 1 år
Beslut: Mötet omvalde Irene Holmgren

12. Val av övriga styrelseledamöter för en tid av 2 år
Beslut: Kassör Monica  Jakobsson vald 2010 kvarstår
Margareta Axelsson  vald 2010 kvarstår
Gunilla Myhrberg  omval
Margareta Mattsson omval
Patrik Westerberg avgår
Christer Wesström avgår

13. Val av revisorer
Beslut: Göran Johansson och Hans Norberg  omval

14. Val av valberedningen
Beslut: Mötet gav styrelsen i uppdrag att ordna valberedning.

15. Behandling av styrelsens förslag eller i rätt tid inkomna motioner.
Finns inga förslag eller motioner

16. Övriga frågor
Finns inga

17. Avslutning
Mötet avslutades av Gerd  och styrelsen tackades med en applåd för ett
mycket bra arbete under året . Gerd tackades med blombukett.
Efter årsmötet bjöds deltagarna på fika och filmvisning av Trotsiga Trubadurer på Grönbete en film inspelad i samband med inspelningen av Badjävlar.

Vid pennan Gunilla Myhrberg

Mötets ordförande
Gerd Vading

Justeras                                                                               Justeras
Margareta Mattsson                                                Margareta Axelsson

Årsmötesprotokoll 2010 för Lars Molinsällskapet

Plats: Söderögården, Långalma (Östhammar)

Tid: Söndagen 14 mars 2010


Närvarande: Gerd Vading, Margareta Mattsson, Gunilla Myhrberg, Irene Holmgren, Östen Haaga, Monica Jacobsson, Margareta Axelsson, Patrik Westerberg, Sune Selander.

1. Mötets öppnande
Irene Holmgren hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Mötet valde Gerd Vading som ordförande och Gunilla Myhrberg som sekreterare.

3. Fastställande av röstlängd ( röstberättigade medlemmar) för mötet.
Beslut: Närvarolistan gäller, se ovan.

4. Val av protokolljusterare tillika rösträknare för mötet.
Beslut: Mötet valde Margareta Mattsson och Monica Jacobsson.

5. Frågan om mötet utlysts på rätt sätt.
Beslut: Mötet beslutade att mötet utlysts i behörig ordning.

6.  A) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
Beslut: Lästes igenom och godkändes och lades till handlingarna.

B)  Styrelsens förvaltningsberättelse (balans-och resultaträkning) för det
senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
Företagskonto= 1447:-  Servicekonto = 13.534:-   Utgående = 14.981.17:-

7. Revisionsberättelsen för senaste verksamhets/räkenskapsåret.
Beslut: Lästes igenom och godkändes av mötet.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
Beslut: Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för revisionsperioden.

9. Fastställande av verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande verksamhets/räkenskapsåret.
Beslut: Alla fick ta del av verksamhetsplanen som därefter godkändes av årsmötet.

10. Fastställande av medlemsavgiften för nästkommande år.
Medlemsantal  58 st.
Beslut: Oförändrad medlemsavgift på 100 kr.

11. Firmatecknare
Beslut: Ordförande  Irene Holmgren och Kassören Monica Jacobsson tecknar firman var för sig.

12. Val av ordförande för en tid av 1 år
Beslut: Mötet omvalde Irene Holmgren

13. Val av övriga styrelseledamöter för en tid av 2 år
Beslut: Sekreterare Gunilla Myhrberg  Kvarstår vald-09
Kassör: Monica Jacobsson, Nyval
Christer Wesström  Kvarstår vald-09
Patrik  Westerberg, Nyval
Margareta  Axelsson,  Nyval

14. Val av revisorer
Beslut: Göran Johansson och Hans Norberg  omval

15. Val av valberedningen
Beslut: Mötet gav styrelsen i uppdrag att ordna valberedning.

16. Behandling av styrelsens förslag eller i rätt tid inkomna motioner.
a) Hedersmedlemskap, stadgetillägg § 2 a
Medlem som i hög grad bidragit till att främja föreningens intressen kan efter förslag av styrelsen på årsmötet utses till hedersmedlem.
Beslut: Årsmötet godkände tillägget.

17. Övriga frågor
Gunilla Myhrberg föreslog att Sällskapet bör synas mer i fråga om medlemsmöten t.ex. att sätta annonser på anslagstavlor. Gerd Vading tipsade om Östhammars Nyheters sida med veckohändelser.

18. Avslutning
Irene tackade Östen Haaga med en chokladask som tack för sitt arbete under det gångna året. Gerd Vading fick också en chokladask som tack för sitt uppdrag som mötesordförande. Hon tackade styrelsen för det gångna året och välkomnade de nya styrelseledamöterna, därefter avslutade hon årsmötet. Efter årsmötet bjöds deltagarna på fika och filmvisning av Lasse film Bomsalva.

Mötets ordförande                                             Sekreterare
Gerd Vading                                                      Gunilla Myhrberg

Justeras                                                            Justeras
Margaretha Mattsson                                         Monica Jakobsson

 

2009-05-09 Årsmötesprotokoll


Protokoll frånLars Molin Sällskapets årsmöte 9 maj 2009.
Plats: Biografteatern Storbrunn, Östhammar.

Närvarande: Göran Johansson, Iréne Holmgren, Gerd Vading, Evy Almlöv, Gullan Forsman, Anders Andersson, Frida Lundberg, Margareta Mattsson, Åsa Jansson, Bengt Wiik, Rickard Molin, Agneta Stålhandske, Östen Haaga, Christina Haaga.

§1. Mötets öppnande
Interimsstyrelsens ordförande Göran Johansson öppnade mötet och hälsade alla välkomna till bildandet av ett Lars Molin-sällskap.

§2. Bakgrunden till detta möte
Göran Johansson gjorde en kort tillbakablick och berättade att det var i samband med ”Lars Molin-festivalen” den 15 -16 november 2008 som kultursekreterare Tippi Unge tog upp frågan om att bilda ett Lars Molin-sällskap. Namnlistor lades ut för att undersöka om det fanns intresse och till vår glädje fick vi in cirka 50 namn. Kort därefter kallades dessa personer till ett möte den 8 januari 2009, där en interimsstyrelse valdes.
Denna styrelse har därefter haft möten den 7 februari, 21 mars och 20 april samt däremellan ett flitigt mejlande. På mötena har stadgar för sällskapet tagits fram och man har diskuterat utvecklingen av sällskapet.
Beslut – godkänna redovisningen.

§3. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Till ordförande för mötet föreslår valberedningen Gerd Vading och till sekreterare föreslår vi Iréne Holmgren.
Beslut – välja dessa personer.

§4. Val av protokolljusterare tillika rösträknare för mötet.
Mötet föreslår  Bengt Wiik och Anders Andersson.
Beslut – välja dessa personer.

§5. Frågan om mötet har utlysts på rätt sätt.
Göran Johansson redovisar om annonsering i Annonsbladet den 6 maj, affischering på olika platser i kommun och Uppsala samt utskick till samtliga som skrev upp sig på listorna vid LM-festivalen.
Beslut – godkänna redovisningen.

§6. Interimsstyrelsens förslag till stadgar för sällskapet.
Göran Johansson redovisade och gick igenom förslaget
Beslut – fastställa stadgarna enligt förslaget.

§7. Interimsstyrelsens förslag om kommande aktiviteter.
Göran Johansson redovisar de tänkbara förslag på kommande aktiviteter.
Beslut – godkänna redovisningen.

§8. Fastställande av medlemsavgift för verksamhetsåret 2009.
Interimsstyrelsen föreslår att årsavgiften skall vara 100 kr/år.
Rickard Molin kom med förslaget att uppdra åt den nya styrelsen att söka sponsorer, utifrån tips han själv hade.
Beslut – fastställa medlemsavgiften till100 kronor och enligt Rickard Molins förslag.

§9. Val av ordförande för en tid av ett (1) år.
Valberedningen föreslår Iréne Holmgren. Innan beslutet togs presenterade hon sig som fd. Östhammarsbo under åren Lars Molin bodde där. Dessutom att han har en särskild plats i hennes hjärta.
Beslut – att välja henne.

§10.  Val av tre (3) övriga styrelseledamöter på en tid av två (2) år.
Valberedningen förslag är Östen Haaga, Gunilla Myrberg och Margareta Mattson.
Beslut – välja dessa personer.

§11.  Val av tre (3) övriga styrelseledamöter på en tid av ett (1) år.
Valberedningen föreslår fyra (4) ledamöter: Åsa Jansson, Christer Wesström, Kristina Levin och Christina Haaga.
Beslut – välja dessa personer.

§12.  Val av två (2) personer till revisorer fram till nästa årsmöte.
Valberedningen föreslår Hans Norberg och Göran Johansson. Sammankallande Göran Johansson. 
Beslut – välja dessa personer.

§13.  Val av tre (3) personer till valberedningen till nästa möte.
Valberedningen har där inga förslag utan föreslår att uppdra till nya styrelsen att utse dessa.
Beslut – enligt förslaget.

§14. Behandling av interimsstyrelsens förslag och framtida idéer.
Den nyvalda ordförande Iréne Holmgren berättade kort om önskvärd utveckling av sällskapet. Bland annat att man fortsätter arbeta med att ta fram en logotyp för Sällskapet och arbeta vidare på hemsidan för att göra den publikt.
Man vill anordna berättarkvällar, läsecirklar och skapa en ”faktabank” med Lars Molins produktion. Förhoppningarna är också att Sällskapet under Musikveckan 2010 kan ha ett arrangemang med Ted Ström som gjort musiken till Lars Molins filmer.

Rickard Molin passade på att framföra ett tack från familjen Molin som gläds med oss att Lars Molin-sällskapet bildats. Han berättade att det finns ett stort intresse ute i landet kring Lasse och hans arbete. Rickard berättade också om ett utflyktsmål i sommar. Teater Proximus på Öland, som förra året satte upp ”Kunglig toalett”, kommer i juli att sätta upp Midvinterduell. Mer om detta kommer att sändas ut till medlemmarna i Lars Molin-sällskapet.
Beslut – godkänna redovisningen.

§15.  Övriga frågor.
Inga övriga frågor hade anmälts eller kom upp.

§16.  Avslutning.
Den avgående ordföranden Göran Johansson överlämnade en hammare med en ”historisk bakgrund” att användas som mötesklubba för kommande sammanträden i Sällskapet. Iréne Holmgren lovade att se till att hammaren får inristat, Lars Molin-sällskapet och med dagens datum och år.

Mötesordförande Gerd Vading tackade sedan för visat intresse och avslutar mötet med att önska Lars Molin-sällskapet lycka till och lämnade över till den nyvalde ordföranden.

Iréne tackade för förtroendet och överlämnade en ros i kruka till Gerd som tack för ordförandeskapet under mötet. Iréne tackande även den avgående ordföranden i interimsstyrelsen med en Flamingoblomma i kruka.

Gerd Vading, mötesordförande                                  Iréne Holmgren, sekreterare

Bengt Wiik, justerare                                                Anders Andersson, justerare

 

 

Upp igen!